"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มก้อน คลอรีนนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอลูซิงค์โรงเรียนอนุบาล ทต.แม่จะเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย) จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการ Box Culvert พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(ซอยร่มโพธิ์ 1) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2