หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 124 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม รุ่นที่ 41 - 45 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 100 
 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 114 
 
โครงการประชุมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 998