หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 "แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
   
 
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2553 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553) [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 688 
 
เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปกิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 674 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 611 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าชมนิทรรศการวิชาการและการบรรยายพิเศษ [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 580 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจระบบประปาที่อยู่ในความดูแลของ อปท. [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 4591 
 
(เพิ่มเติม) สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงปม.โครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นนำส่ง CD ให้ จว.15 ม.ค.53 [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 646 
 
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 940 
 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 613 
 
เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 764 
 
<< หน้าแรก...     964      965      966      967     (968)     969      970      971      972     ....หน้าสุดท้าย >> 998