"แม่จะเราน่าอยู่ ชนทุกหมู่สามัคคี นาไร่เกษตรดี เมืองคนมีน้ำใจ"
 

     
 
 
 
 
 
วัดศรีมณีวัน
 
    จำนวนภาพ :    35  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :    2714   ท่าน
 
วัดศรีมณีวัน
 
 
 
วัดสิทธาวาส
 
    จำนวนภาพ :    8  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :    4697   ท่าน
 
วัดสิทธาวาส
 
 
 
ศพด.ทต.แม่จะเรา
 
    จำนวนภาพ :    13  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :    1007   ท่าน
 
ศพด.ทต.แม่จะเรา
 
  (1)     2